600-1430

Spätné zrkadlá

Mnohé dopravné nehody zapríčinia vodiči ťažkých nákladných vozidiel, ktorí nespozorujú, že iní účastníci cestnej premávky sú veľmi blízko alebo stoja vedľa ich vozidla. Tieto nehody často súvisia so zmenou smeru jazdy pri preraďovaní v jazdných pruhoch, na priechodoch pre chodcov, križovatkách alebo kruhových objazdoch, keď vodič nezbadá iných účastníkov cestnej premávky v oblastiach mŕtveho uhla, ktoré existujú v zóne bezprostredne okolo jeho vozidla. Odhaduje sa, že každý rok zomrie v Európe za takýchto okolností približne 400 ľudí.

Aby sa obmedzil počet smrteľných a ťažkých úrazov na cestách spôsobených vodičmi ťažkých nákladných vozidiel, bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/38/ES z 11. júla 2007 o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá.

Podľa nariadenia vlády SR č.113/2008 Z.z., ktorým bola do nášho právneho systému transponovaná uvedená smernica, sú príslušné zmeny vozidiel povinné vykonať do 31.3.2009.

Smernica zavádza požiadavku na dodatočné vybavenie spätnými zrkadlami (širokouhlými a blízkopohľadovými spätnými zrkadlami na strane spolujazdca triedy IV a triedy V) pre vozidlá kategórií:

 • N2 (s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t)
 • N3 (s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t)

Vozidlá, ktoré neprejdú predpísanou úpravou nebudú môcť byť používané na Slovensku, ani v ostatných členských krajinách únie.

Úprava sa týka vozidiel, ktorých spätné zrkadlá boli schválené podľa predchádzajúcej smernice 71/127/ES v znení jej neskorších úprav. To sa týka spravidla vozidiel, ktoré boli schválené do roku 2005 / 2006. Vozidlá schvaľované po roku 2007 by mali plniť požiadavky aktuálnej smernice.

Výnimky, ktorých sa požiadavka netýka:

 • vozidlá prihlásené do evidencie pred 1.1.2000
 • vozidlá kategórie N2 s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 7,5 tony, na ktoré nemožno namontovať zrkadlá triedy V. tak, aby bola splnená dvojica podmienok:
  • bez ohľadu na nastavenie zrkadla nijaká časť zrkadla nesmie byť vzdialená menej než 2 m (s povolenou toleranciou + 10 cm) od vozovky pri zaťažení vozidla na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť,
  • zrkadlo musí byť plne viditeľné z miesta vodiča.
 • vozidlá kategórií N2 a N3

Postup posúdenia správnosti vyhotovenia a montáže zrkadla triedy IV. Na strane spolujazdca po 31.3.2009, na ktoré sa vzťahujú národné predpisy členských krajín, ktoré ešte pred účinnosťou smernice 2003/97/ES v týchto členských krajinách vyžadovali vybavenie inými zariadeniami nepriameho výhľadu na strane spolujazdca, pokrývajúcimi najmenej 95 % celkovej oblasti nepriameho výhľadu na úrovni vozovky predpísanej pre zrkadlá tried IV a V podľa uvedenej smernice (ide o požiadavky platné v Holandsku, Belgicku a Dánsku, ktoré sú nie celkom kompatibilné so smernicou 2003/97/ES). V SR takéto požiadavky neplatili, preto sa táto výnimka bude v našich podmienkach vzťahovať najmä na dovezené jednotlivé vozidlá z týchto krajín).

Posúdiť, či zrkadlá spĺňajú nové požiadavky možno nasledovne:

Posúdenie podľa schvaľovacej značky

Posúdenie možno na vozidle preveriť podľa tzv. „poradového čísla zmeny alebo doplnenia“ (série zmien), ktoré musí byť uvedené v blízkosti schvaľovacej značky ES zrkadla:

 • novej smernici 2003/97/ES zodpovedá číslo "03"
 • staršej smernici 71/127/EHS (85/205/EHS) číslo „02“
   
Značka schválenia podľa smernice ES


Na zrkadle môže byť okrem uvedenej značky umiestnená aj schvaľovacia značka podľa predpisu EHK č. 46 (rozdiel zistíte podľa toho, že v obdĺžniku sa nachádza namiesto malého písmena ( "e1"), veľké písmeno "(E1" )). Novému predpisu zodpovedá revízia "02". Staršiemu predpisu zodpovedá revízia "01".

b) Rozmiestnenie a výhľad

Posúdenie rozmiestnenia a následného výhľadu je časovo náročné a pri STK sa neposudzuje. Predpokladá sa, že montáž budú vykonávať autorizované strediská.

Akceptovaným riešením k výmene zrkadiel je možné:

 • ak sú vozidlá na strane spolujazdca vybavené širokouhlými a blízkopohľadovými zrkadlami, ktoré spoločne poskytujú výhľad pokrývajúci najmenej 95 % celkovej oblasti nepriameho výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy IV a 85 % celkovej oblasti nepriameho výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy V podľa smernice 2003/97/ES,
 • výmena len zrkadlových plôch pôvodných zrkadiel za nové, zodpovedajúce smernice 2003/97/ES, ktoré umožňujú dosiahnuť predpísaný rozsah výhľadu podľa vyššie uvedených podmienok. Zrkadlové plochy starých a nových zrkadiel majú iné zakrivenie (staršie 400 mm, novšie 300 mm),
 • vybavenie prídavnými zrkadlami,
 • vybavenie inými zariadeniami pre nepriamy výhľad (napr. systémy kamera – monitor alebo radarové systémy).

Kedže u niektorých značiek vozidiel aj pôvodné vyhotovenie zrkadiel, môže plniť podmienku výhľadu pokrývajúcej najmenej 95 % celkovej oblasti nepriameho výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy IV. a 85 % celkovej oblasti nepriameho výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy V. podľa smernice 2003/97/ES.

Odporúčame Vám preto za účelom posúdenia zrkadiel kontaktovať priamo servisné zastúpenie konkrétnej značky, ktoré Vám poskytne ďalšie informácie.

Ako sa plnenie uvedenej požiadavky kontroluje na STK?

Postup posúdenia správnosti vyhotovenia a montáže zrkadla triedy IV. na strane spolujazdca po 31.3.2009.
Postup posúdenia správnosti vyhotovenia a montáže zrkadla triedy V. na strane spolujazdca po 31.3.2009.