600-1430

Chýbajúci výrobný štítok

Ako postupovať - ak chýba výrobný štítok na Vašom vozidle?

V prípade, ak v rámci TK kontrolný technik zistí, že na Vašom vozidle chýba výrobný štítok vyznačí chybu "103 B - výrobný štítok chýba" . Prevádzkovateľ vozidla po absolvovaní STK musí požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, o výnimku, ktorá umožní, že Vaše vozidlo nemusí byť označené výrobným štítkom.

Ministerstvo dopravy na základe odôvodnenej žiadosti môže povoliť výnimku z ustanovení § 5 až 7, 14 až 16, 18 až 20 zákona č. 725/2004 Z. z. okrem osvetlenia a signalizácie vozidiel v prípade, ak ide o zmenu farby svetla.

 

Žiadosť o povolenie výnimky je potrebné adresovať na:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

 

Žiadosť prevádzkovateľa vozidla o povolenie výnimky musí obsahovať:

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

 • ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
 • ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) identifikačné údaje o vozidle, a to

 • značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
 • identifikačné číslo vozidla VIN,
 • evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
 • originál protokolu o technickej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní s vyznačenou chybou, na ktorú sa žiada výnimka,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní,
 • odôvodnenie žiadosti,
 • fotokópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu),
 • doklad o nadobudnutí vozidla (v prípade jednotlivo dovezeného vozidla alebo v prípade prevodu držby vozidla na inú osobu),
 • správny poplatok 20,- EUR podľa položky 73 písm. c) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov.

 

V prípade splnenia náležitostí povolí Ministerstvo výnimku z označenia vozidla výrobným štítkom, pričom táto musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla, ak nie je v povolení o udelení výnimky ustanovené inak.