600-1430

Evidencia vozidiel bez ŠPZ

Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré doposiaľ nepodliehali evidencii

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, pásových traktorov, snežných skútrov a pod.), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel (nemali evidenčné číslo) a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do 31.12.2012 prihlásené do evidencie vozidiel, inak ich nie je možné prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013.

Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (zoznam OÚ dopravy) musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii.

 

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii musí obsahovať:

 

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,

 • ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
 • ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) identifikačné údaje o vozidle, a to,

 • značku vozidla,
 • obchodný názov vozidla,
 • typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
 • druh vozidla,
 • kategóriu vozidla,
 • obchodné meno výrobcu vozidla,
 • identifikačné číslo vozidla VIN.

 

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii sú:

 

 • technické osvedčenie vozidla,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
 • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

Osvedčenie o evidencii možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla.

Poznámka:

 • ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii jednotlivému vozidlu.
 • pracovné stroje samohybné (Ps), snežné skútre (Ls), pásové traktory nebudú podliehať pravidelným technickým kontrolám. Budú podrobené iba jednorázovej technickej kontrole zvláštnej.