600-1430

Prehľad platnej legislatívy

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor

  • Vyhláška MDPT SR č. 353/2009 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška MDPT SR č. 482/2007 Z. z.
  • Vyhláška MDPT SR č. 48/2008 Z. z.
  • Vyhláška MDPT SR č. 144/2009 Z. z.
  • Vyhláška MDPT SR č. 457/2009 Z. z.
  • Vyhláška MDPT SR č. 229/2010 Z. z.

Vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla

Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

  • Vyhláška MDPT SR č. 589/2009 Z. z.
  • Vyhláška MDPT SR č. 71/2010 Z. z.
  • Vyhláška MDPT SR č. 228/2010 Z. z.

Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť STK a technických kontrol

Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť PEK a emisných kontrol

Metodické pokyny pre technické a emisné kontroly zverejňuje MDPT SR vo svojom rezortnom informačnom vestníku

Nariadenia vlády SR ohľadom konštrukcie vozidiel

Na našej internetovej prezentácii sa nachádzajú dokumenty vo formáte "PDF". Na zobrazenie týchto súborov potrebujete prehliadač Adobe Reader, ktorý si môžete zdarma stiahnuť tu.